6 Azs 318/2005Usnesení NSS ze dne 27.09.2006

6 Azs 318/2005 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: A. B., zastoupen JUDr. Vítězslavem Blahutem, advokátem, se sídlem Škrobákova 419/17, Ostrava – Kunčičky, adresa pro doručování: Malý Koloredov 2281, Frýdek - Místek, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 2. 2005, č. j. 62 Az 94/2004 - 16,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Vítězslavu Blahutovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 10. 2004, č. j. OAM - 2891/VL - 10 - 15 - 2004.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 18. 9. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 20. 9. 2006, vzal stěžovatel svůj návrh zpět s odůvodněním, že se tak rozhodl po důkladném zhodnocení své stávající osobní situace, a požádal o zastavení řízení. Za této procesní situace vzhledem k zpětvzetí kasační stížnosti pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

č. j. 6 Azs 318/2005 - 53

Stěžovateli byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2005, č. j. 62 Az 94/2004 - 33, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje za zastupování a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Protože v dané věci nebyly provedeny ustanoveným advokátem žádné úkony, jak vyplývá z obsahu soudního spisu, a nebyly tak naplněny zákonné předpoklady pro přiznání odměny ve smyslu platné právní úpravy dané vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, bylo rozhodnuto, že ustanovenému zástupci stěžovatele, advokátu JUDr. Vítězslavu Blahutovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti, jak uvedeno v bodě III. výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu