6 Azs 252/2005Usnesení NSS ze dne 13.07.2005

6 Azs 252/2005 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: E. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2004, č. j. OAM - 1820/VL - 07 - ZA08 - 2004, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2004, č. j. 55 Az 184/2004 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 22. 12. 2004 odmítl Krajský soud v Brně usnesením č. j. 55 Az 184/2004 - 22 žalobu proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 1820/VL - 07 - ZA08 - 2004 ze dne 18. 6. 2004, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobkyni (dále jen „stěžovatelka“) neuděluje azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů („zákon o azylu“), a že se na ni nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti uvedenému usnesení podala stěžovatelka prostřednictvím Krajského soudu v Brně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Absence takového právního zastoupení je nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti, pro který, bude-li neodstranitelný nebo nebude-li přes výzvu soudu odstraněn, a nelze-li proto v řízení pokračovat, soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

Protože stěžovatelka podmínku zastoupení advokátem nesplňovala, byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2005, č. j. 55 Az 184/2004 - 37, vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranila procesní nedostatek spočívající v tom, že není v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, a to doložením dokladu o řádném zastoupení či o jejím právnickém vzdělání. Tato výzva byla zaslána stěžovatelce na adresu, kterou uvedla v kasační stížnosti. Protože nebyla zastižena, byla zásilka podle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), uložena dne 5. 4. 2005 na poště. Jelikož si stěžovatelka zásilku nevyzvedla, považuje se poslední den lhůty podle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 50c odst. 4 o. s. ř. za den doručení. V daném případě je to den 15. 4. 2005. Na tuto výzvu stěžovatelka nereagovala. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že řízení o udělení azylu má určitá specifika, kterými je i zjevná zvýšená snaha o rychlost a efektivnost (viz např. § 56 odst. 2 s. ř. s.). Aby však mohly být tyto procesní principy reálně naplněny, je nezbytná náležitá součinnost žadatele o azyl, jejímž projevem je krom jiného povinnost hlášení místa pobytu žadatele o azyl stanovená v § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., a to tak, aby byla zajištěna vzájemná komunikace mezi ním a příslušným státním orgánem. Proto by nemohla být důvodná případná námitka stěžovatelky spočívající v tom, že účinky doručení usnesení nemohly nastat, ježto se soudu nepodařilo jí usnesení doručit z důvodu, že neoznámila změnu své adresy. Takový závěr by byl v přímém rozporu se zmíněnými zvláštnostmi azylového řízení (srv. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 7. 2004, č. j. 2 Azs 258/2004 - 40).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu