6 Azs 225/2005Usnesení NSS ze dne 30.06.2005

6 Azs 225/2005 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: K. L., zastoupen Mgr. Lilianou Vochalovou, advokátkou, nám. I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2003, č. j. OAM - 5174/VL - 10 - BE03 - 2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2004, č. j. 47 Az 1082/2003 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 30. 11. 2004 zamítl Krajský soud v Praze rozsudkem č. j. 47 Az 1082/2003 - 25 žalobu proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 5174/VL - 10 - BE03 - 2002 ze dne 4. 11. 2003, kterým bylo podle § 25 písm. d) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), zastaveno řízení o udělení azylu žalobci (dále jen „stěžovatel“).

Proti uvedenému rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která byla podána prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Napadený rozsudek Krajského soudu v Praze byl stěžovateli zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žalobě, kterou dále uvádí i v řízení o kasační stížnosti. Protože nebyl zastižen, byla zásilka podle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a s čl. V odst. 2 zákona č. 555/2004 Sb. uložena dne 27. 12. 2004 na poště. Jelikož si stěžovatel zásilku nevyzvedl, je třeba mít podle výše uvedených ustanovení za to, že zásilka byla doručena desátý den ode dne doručení, tzn. 6. 1. 2005. Kasační stížnost tedy stěžovatel mohl podat do 20. 1. 2005. Jelikož kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 26. 1. 2005, je nutné ji považovat za opožděnou a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu