6 Azs 122/2019 - 24Usnesení NSS ze dne 07.08.2019

6 Azs 122/2019 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Petra Průchy a soudkyně Mgr. Ing. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: A. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. června 2018 č. j. OAM-247/ZA-06-K01-PD1-2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. května 2019 č. j. 53 Az 15/2018 - 47,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu uvedenému výše, jímž mu byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného o neprodloužení doplňkové ochrany.

[2] Společně s kasační stížností stěžovatel požádal o ustanovení zástupce pro řízení. K žádosti přiložil formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, který však byl zjevně vyplněn pouze částečně. Soud jej na tuto skutečnost upozornil přípisem ze dne 17. června 2019 včetně toho, že tvrzení, jimiž svou žádost odůvodňuje, musí být doložena. K nápravě mu byla poskytnuta lhůta jednoho týdne a byl mu znovu zaslán formulář prohlášení k vyplnění. Stěžovatel podáním doručeným 1. července 2019 reagoval tak, že znovu předložil formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, avšak opět s chybějícími údaji, některé údaje se pak od údajů v předchozím vyplněném formuláři značně lišily. Stěžovatel tedy poskytoval soudu v průběhu řízení protichůdné a neúplné informace o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech, neunesl břemeno tvrzení, ani důkazní břemeno ohledně splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků, potažmo pro ustanovení zástupce soudem, pročež soud jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl usnesením ze dne 3. července 2019 č. j. 6 Azs 122/2019 - 20 a vyzval jej aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. To stěžovatel neučinil.

[3] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Z uvedených skutečností je zřejmé, že stěžovatel i přes výzvu soudu neprokázal splnění této podmínky řízení, a proto Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnosti odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 soudního řádu správního.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 aplikovaného na základě § 120 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. srpna 2019

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu