6 Azs 11/2015 - 17Usnesení NSS ze dne 10.02.2015

6 Azs 11/2015 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové, v právní věci žalobkyně: Y. M., zastoupena Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2015, č. j. 6 A 144/2014 - 36,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla ve výše uvedené věci doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“), která však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

Stěžovatelka soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti neuhradila. Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením č. j. 6 Azs 11/2015 - 5 ze dne 21. ledna 2015 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku, přičemž jí k tomu stanovil lhůtu jednoho týdne od doručení předmětné výzvy. V usnesení soud stěžovatelku poučil o způsobech platby a rovněž o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo právnímu zástupci stěžovatelky doručeno prostřednictvím datové sítě do datové schránky v pondělí dne 26. ledna 2015, lhůta jednoho týdne pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v pondělí dne 2. února 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Do dne vydání tohoto rozhodnutí soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelka nezaplatila. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. února 2015

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu