6 As 2/2013 - 10Usnesení NSS ze dne 06.02.2013

6 As 2/2013 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: V. Š., zastoupen Mgr. Hanou Krutilovou, advokátkou, se sídlem Cihlářská 19, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 3. 2012, č. j. KUJI 17354/2012, sp. zn. OOSC 11191/2011 OOSC/306/ZK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2012, č. j. 33 A 20/2012 - 44,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu žalobce napadal rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2012, č. j. 33 A 20/2012 - 44, kterým byla zamítnuta jeho žaloba a o nákladech řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2] V podání ze dne 1. 2. 2013, které Nejvyšší správní soud obdržel 4. 2. 2013, žalobce uvedl, že tímto bere svou kasační stížnost podanou dne 17. 1. 2013 v celém rozsahu zpět.

[3] Z důvodu zpětvzetí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[4] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. února 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu