6 As 171/2017 - 15Usnesení NSS ze dne 28.06.2017

6 As 171/2017 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci navrhovatele: KAD spol. s r.o., IČO: 49812947, se sídlem Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí, zastoupen Mgr. Lukášem Nohejlem, advokátem - společníkem Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Římská 104/14, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, proti odpůrci: Město Špindlerův Mlýn, se sídlem Svatopetrská 173, 543 51 Špindlerův Mlýn, zastoupen JUDr. Karlem Havlem, advokátem se sídlem Martinská 608/8, 301 00 Plzeň, za účasti spolku Krkonoše našim dětem, z. s., se sídlem Špindlerův mlýn 204, 543 51 Špindlerův mlýn, týkající se návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu Špindlerův Mlýn, schváleného na 11. zasedání zastupitelstva města Špindlerův Mlýn dne 15. 11. 2011 usnesením č. 8/11/2011 - Z, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 4. 2017, č. j. 30 A 74/2014 - 112,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Navrhovateli se vrací soudní poplatek ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce navrhovatele Mgr. Lukáše Nohejla, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 26. 4. 2017, č. j. 30 A 74/2014 - 112, zamítl Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) návrh na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu Špindlerův Mlýn.

[2] Proti uvedenému rozsudku krajského soudu podal navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) dne 30. 5. 2017 blanketní kasační stížnost. Následně podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 6. 2017, vzal stěžovatel svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.).

[4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[5] Stěžovatel zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost sníženého o 1 000 Kč. Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích bude poplatek vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2017

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu