6 As 165/2014 - 29Usnesení NSS ze dne 30.09.2014

6 As 165/2014 - 29

Spis 6 As 165/2014 byl spojen se spisem číslo 6 As 163/2014 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto:

6 As 163/2014 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobců: a) J. K. a b) H. K., obou zastoupených Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod, proti žalovanému: Městys Vilémov, se sídlem Vilémov čp. 1, 582 83 Vilémov, týkající se řízení o žalobách žalobců proti rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 10. 2013 o námitkách žalobců proti návrhu územního plánu městyse Vilémov, schváleného na jednání zastupitelstva městyse Vilémov dne 21. 10. 2013, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 6. 2014, č. j. 30 A 94/2013 - 97 a č. j. 30 A 93/2013 -91,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobcům se vrací část soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 8.000 Kč. Tato částka bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně žalobců, advokátky Mgr. Ing. Jindřišky Jirákové, Ph.D.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 6. 2014, č. j. 30 A 94/2013 - 97 a č. j. 30 A 93/2013 - 91 byla odmítnuta žaloba, kterou každý z žalobců samostatně podal proti rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 10. 2013 o podaných námitkách žalobce a žalobkyně proti návrhu územního plánu městyse Vilémov, schváleného na jednání zastupitelstva městyse Vilémov dne 21. 10. 2013.

Proti uvedeným usnesením krajského soudu podali žalobci /stěžovatelé/ samostatně kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 7. 2014; soud řízení o kasačních stížnostech spojil ke společnému projednání. Podáním stěžovatelů, která byla doručena Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. a 25. 9. 2014, však vzal jeden každý ze stěžovatelů svoji kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož stěžovatelé vzali své kasační stížnosti zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasačních stížnostech zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

O vrácení soudního poplatku soud rozhodl podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu zaplacený soudní poplatek za řízení, splatný s podáním návrhu za kasační stížnost, snížený o 20%, nejméně o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Každý ze stěžovatelů za podání své samostatné kasační stížnosti uhradil poplatek ve výši 5.000 Kč. Soud proto rozhodl o vrácení části soudního poplatku; každému ze stěžovatelů náleží vrácení částky 4.000 Kč, celkem tak bude z účtu tohoto soudu vrácena částka 8.000 Kč k rukám zástupkyně stěžovatelů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2014

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu