6 Ads 94/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 15.01.2014

6 Ads 94/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: L. M., zastoupené JUDr. Petrou Jakešovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Schweitzerova 116/28, 779 00 Olomouc, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované č. j. X1 ze dne 22. června 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 17. září 2013 č. j. 72 Ad 41/2012-126,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení č. j. X ze dne 7. března 2012 byl žalobkyni podle § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně námitky, které byly v návětí uvedeným rozhodnutím žalované zamítnuty. Toto rozhodnutí napadla žalobkyně žalobu ze dne 29. srpna 2012 u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, v níž se domáhala jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci napadené rozhodnutí rozsudkem ze dne 17. září 2013 č. j. 72 Ad 41/2012-126 zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížnost ze dne 15. prosince 2013 prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být soudem meritorně projednána.

Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle § 54 odst. 3 s. ř. s. (srov. též § 54 odst. 5 s. ř. s.) se rozsudek doručuje do vlastních rukou účastníkům řízení a dále osobám na řízení zúčastněným. Má-li podle § 42 odst. 2 s. ř. s. účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci, s výjimkou písemností, které účastníkům či osobám zúčastněným na řízení ukládají něco osobně vykonat. Ve smyslu § 42 odst. 1 s. ř. s. doručuje písemnosti způsoby uvedenými v předmětném ustanovení soud.

Stěžovatelce byla na vlastní návrh usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci č. j. 72 Ad 41/2012-76 ze dne 17. dubna 2013 ustanovena jako zástupkyně z řad advokátů dle § 35 odst. 8 věty první s. ř. s. JUDr. Petra Jakešová, Ph.D., advokátka, se sídlem Schweitzerova 116/28, 779 00 Olomouc. Podle § 35 odst. 8 věty poslední s. ř. s. tato advokátka zastupuje stěžovatelku i v řízení o kasační stížnosti.

Podle doručenky založené na č. l. 122 spisu krajského soudu byl napadený rozsudek právní zástupkyni stěžovatelky doručen do datové schránky v pátek dne 4. října 2013. Tímto úkonem stěžovatelce počala běžet lhůta pro podání kasační stížnosti dle § 106 odst. 2 věty první s. ř. s., přičemž posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl pátek dne 18. října 2013 (§ 40 odst. 1 věta první a odst. 2 s. ř. s.).

Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani tvrzení stěžovatelky, že jí byl rozsudek doručen prostřednictvím poštovní přepravy až dne 12. prosince 2013. Ze stěžovatelkou předložené dodejky vyplývá, že stěžovatelka byla dne 12. prosince 2013 seznámena s písemným vyhotovením rozsudku, které jí jako odesílatelka poštovní zásilky zaslala její právní zástupkyně. Lhůta pro podání kasační stížnosti se však stěžovatelce odvíjela od okamžiku doručení napadeného rozsudku právní zástupkyni ve věci rozhodujícím soudem (§ 42 odst. 1 a 2 s. ř. s.); doručování mezi právní zástupkyní a jí zastupovanou stěžovatelkou není pro posouzení včasnosti kasační stížnosti relevantní.

Kasační stížnost byla Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci doručena dne 17. prosince 2013, přičemž k poštovní přepravě byla stěžovatelkou předána dne 16. prosince 2013.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že kasační stížnost byla podána zjevně opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost, nemaje jiné možnosti, podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Dle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu