6 Ads 51/2009 - 71Usnesení NSS ze dne 28.05.2009

6 Ads 51/2009 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: F. F., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15. 11. 2007, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 1. 2009, č. j. 2 Cad 14/2008 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 15. 11. 2007, č. X, byl žalobci (dále též „stěžovatel“) ode dne 18. 1. 2008 odňat plný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 1. 2009, č. j. 2 Cad 14/2008 - 36, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí. Ve lhůtě pro podání kasační stížnosti zaslal stěžovatel soudu přípis, v němž vyjádřil nesouhlas s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 2. 2009, č. j. 2 Cad 14/2008 - 47, byl žalobce vyzván k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost o obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a o náležitosti kasační stížnosti podle § 106 s. ř. s. Stěžovatel byl rovněž poučen o nezbytnosti zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti s tím, že nebude-li kasační stížnost doplněna a nebude-li předložena plná moc udělená advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 2. 2009, nijak však na ně nereagoval, pročež byla věc dne 23. 3. 2009 předložena Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poté vrátil spis Krajskému soudu v Českých Budějovicích s tím, že stěžovatele je třeba poučit rovněž o možnosti ustanovení zástupce soudem. Na základě přípisu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 4. 2009 sice stěžovatel zaslal soudu vyplněné prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, avšak v dopise ze dne 21. 5. 2009, doručeném Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 25. 5. 2009, výslovně uvedl, že zástupce nemá a ani o něj nežádá, neboť jeho zdravotní dokumentace hovoří jasně a srozumitelně.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že o kasační stížnost nemůže věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů:

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel navzdory výzvě soudu k doložení zastoupení advokátem, poučení o možnosti ustanovení advokáta soudem i poučení o možných následcích nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem - případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele - je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Podotýká se, že v krajským soudem stanovené lhůtě nebyly odstraněny ani vady kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu