6 Ads 5/2009 - 87Usnesení NSS ze dne 10.03.2009

6 Ads 5/2009 - 87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: B. H., zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, advokátem, se sídlem Husova 820, Jičín, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2007, č. j. 2007/11864 - 442, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2008, č. j. 7 Ca 67/2008 - 49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Danielu Novotnému se nepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) brojil žalobou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2007, č. j. 2007/11864/442, které bylo vydáno ve věci jeho nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2008, č j. 7 Ca 67/2008 - 49, byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků, neboť žalobce soudu nezaslal vyplněné prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Proti tomuto usnesení podal žalobce obsáhlé nekonkrétní podání označené jako „kasační stížnost“. Usnesením ze dne 18. 11. 2008, č. j. 7 Ca 67/2008 - 69, byl stěžovateli ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokát JUDr. Daniel Novotný. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, č. j. 6 Ads 5/2009 - 74, byl žalobce vyzván, aby prostřednictvím tohoto ustanoveného zástupce ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), žalobce napadá usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2008, č. j. 7 Ca 67/2008 - 49, a dále aby uvedl návrh výroku rozsudku. Usnesení obsahovalo řádné poučení o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě řádně doplněna, Nejvyšší správní soud ji odmítne. Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do vlastních rukou dne 5. 2. 2009, kasační stížnost však ve stanovené lhůtě doplněna nebyla.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že o kasační stížnosti nemůže věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů:

Podaná kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí soudu prvního stupně věcně přezkoumat. Stěžovatel byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, jehož prostřednictvím byl vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby bylo uvedeno, v jakém rozsahu a z jakých důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. je kasační stížnost podávána a jaký je návrh výroku rozsudku. Usnesení obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění uvedených vad; zástupce stěžovatele však na základě výzvy kasační stížnost nedoplnil.

Podanou kasační stížností se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu usnesení Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Zastoupený stěžovatel byl Nejvyšším správním soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však doplněna nebyla. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věty s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Stěžovateli byl pro toto řízení před soudem ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci JUDr. Danielu Novotnému však Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů v řízení o kasační stížnosti nepřiznal, neboť tento zástupce neučinil v řízení o kasační stížnosti žádný úkon právní služby, za nějž by mu odměna náležela, a to ani za úkon podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, neboť z obsahu soudního spisu nevyplývá uskutečnění první porady s klientem.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. března 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu