6 Ads 247/2019 - 15Usnesení NSS ze dne 30.07.2020

6 Ads 247/2019 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2018, č. j. MPSV-2018/198689-914, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 10. 2019, č. j. 16 Ad 91/2018 – 75,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni. Současně s podáním kasační stížnosti požádal stěžovatel o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, který by jeho kasační stížnost doplnil.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 6. 2020, č. j. 6 Ads 247/2019 – 11, stěžovatelovu žádost zamítl, neboť stěžovatel na výzvu soudu nedoložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry, jejichž znalost je nezbytná pro posouzení žádosti. Týmž usnesením Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a dále aby v téže lhůtě doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění těchto výzev.

[3] Usnesení bylo stěžovateli doručeno 22. 6. 2020. Poslední den lhůty pro prokázání splnění podmínky zastoupení a doplnění kasační stížnosti připadl na středu 22. 7. 2020 (§ 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).

[4] Stěžovatel ve stanovené lhůtě neprokázal zastoupení advokátem ani vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie, neodstranil tak nedostatek podmínky řízení, v řízení proto nelze pokračovat a je na místě odmítnutí kasační stížnosti dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Stěžovatel dále ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil, neodstranil tedy vadu kasační stížnosti, pro kterou není možné v řízení pokračovat. Proto je nutné odmítnout kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Z výše uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší správní soud o odmítnutí kasační stížnosti. [7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. července 2020

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu