6 Ads 145/2009 - 240Usnesení NSS ze dne 21.10.2009

6 Ads 145/2009 - 240

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., zastoupeného JUDr. Petrem Jaškem, advokátem, se sídlem Hlavní tř. č. 7, Šumperk, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 8. 2001, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2008, č. j. 19 Ca 287/2001 - 184, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jenž zamítl jeho žalobu ze dne 24. 8. 2001.

V rámci podané kasační stížnosti požádal stěžovatel soud o přiznání odkladného účinku, přičemž uvedl: „Žádám soud dle s. ř. s., 107 o odkladný účinek stížnosti.“ Blíže tento návrh neodůvodnil. Nejvyšší správní soud stěžovatele, resp. jeho zástupce vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů svůj návrh odůvodnil; stěžovatel však na výzvu soudu nereagoval.

Žalovaná se vyjádřila ke kasační stížnosti, k návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku však ničeho neuvedla.

Podle ustanovení § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat, přitom použije přiměřeně ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Dle ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. přizná soud kasační stížnosti odkladný účinek tehdy, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Vedle toho je nutno podotknout, že sama kasační stížnost je opravným prostředkem mimořádným, neboť směřuje proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Přiznání odkladného účinku pravomocného rozhodnutí je třeba připustit pouze tehdy, jestliže nezbytnost odkladného účinku převáží nad požadavkem právní jistoty a stability právních vztahů opírajících se o pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci. Extenzivní užití institutu odkladného účinku by z kasační stížnosti učinilo de facto řádný opravný prostředek. Přiznáním odkladného účinku se prolamují právní účinky pravomocného rozhodnutí krajského soudu, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zákonným postupem zrušeno. Pokud by správní orgány neměly být vázány pravomocným rozhodnutím krajských soudů, kterými se ruší jejich správní akty, pak by zákonodárce musel zcela změnit koncepci správního soudnictví a vyloučit právní moc rozhodnutí krajských soudů. Přiznání odkladného účinku proto musí být vyhrazeno pro ojedinělé případy, které zákonodárce opsal slovy o nenahraditelné újmě.

V této souvislosti Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel žádné důvody, proč by mu měla vzniknout nenahraditelná újma ve výše naznačeném smyslu realizací pravomocného rozhodnutí krajského soudu, neuvedl. Podmínku vzniku nenahraditelné újmy jako újmy, jež má zcela nereparabilní následky, ať již vyjádřené v penězích či jinak, může ovšem soud posoudit pouze na základě tvrzení navrhovatele a posouzení důkazních prostředků stěžovatelem předestřených; ze soudního spisu nemůže sám takové následky konstruovat. Pokud stěžovatel taková tvrzení a důkazní návrhy soudu neposkytne, neumožňuje soudu posouzení podmínek, za nichž by mohl odkladný účinek kasační stížnosti přiznat.

Poněvadž Nejvyšší správní soud nemohl posoudit první a podstatnou podmínku pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti (vznik nenahraditelné újmy na straně stěžovatele), nebylo možné a účelné zkoumat podmínky další, jež musejí být naplněny kumulativně. Proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2009

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu