6 Ads 133/2011 - 67Usnesení NSS ze dne 23.11.2011

6 Ads 133/2011 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: J. P. (dříve M.), zastoupené Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem, se sídlem Bělohorská 163/185, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2011, č. j. 8 A 166/2010 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 3000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jejího zástupce, Mgr. Luďka Voigta, advokáta, se sídlem Bělohorská 163/185, Praha 6, z účtu Městského soudu v Praze do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rektor Univerzity obrany ČR rozhodnutím ze dne 31. 7. 2008, č. j. 715 - 5/2008 - 2994, potvrdil rozhodnutí děkana Univerzity obrany ČR ze dne 14. 6. 2008, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o dodatečné proplacení příplatku na bydlení za dobu od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006. Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí rektora Univerzity obrany ČR a dále zrušení rozhodnutí ministra obrany ze dne 14. 11. 2008, č. j. 696 - 12/2008 - 8764 - RK, který uvedené rozhodnutí rektora potvrdil.

Usnesením ze dne 24. 8. 2010, č. j. 8 A 166/2010 - 7, městský soud žalobkyni vyzval k uhrazení soudního poplatku za řízení o žalobě ve výši 2000 Kč a stanovil jí k tomu lhůtu 10 dnů od doručení této výzvy. Městský soud současně žalobkyni poučil o následcích nesplnění poplatkové povinnosti, o možnosti osvobození od soudních poplatků a o možnosti bránit se proti předmětnému usnesení kasační stížností. Tato výzva byla zástupci žalobkyně doručena dne 13. 9. 2010.

Usnesením ze dne 27. 10. 2010, č. j. 8 A 166/2010 - 18, Městský soud v Praze řízení o žalobě zastavil podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) s tím, že žalobkyně ve stanovené lhůtě neuhradila soudní poplatek. Městský soud žalobkyni rovněž poučil o možnosti podat si proti tomuto usnesení kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Předmětné usnesení nabylo právní moci dne 24. 11. 2010. Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně kasační stížnost nepodala.

Ze soudního spisu dále vyplývá, že žalobkyně prostřednictvím svého zástupce vyhověla výzvě k zaplacení soudního poplatku a příslušný formulář s vylepenými kolkovými známkami v hodnotě 2000 Kč předala k poštovní přepravě dne 2. 12. 2010 (městskému soudu byl doručen dne 6. 12. 2010).

Usnesením ze dne 9. 2. 2011, č. j. 8 A 166/2010 - 23, pak městský soud rozhodl o vrácení uhrazeného soudního poplatku žalobkyni, neboť poplatková povinnost žalobkyně zanikla okamžikem právní moci usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Toto usnesení napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností, v níž především tvrdí, že soudní poplatek uhradila dříve, než mohlo nabýt právní moci usnesení o zastavení řízení, neboť jej zaplatila ve lhůtě pro podání kasační stížnosti. Dále má stěžovatelka za to, že městský soud pochybil, pokud výzvu k úhradě soudního poplatku nedoručil přímo jí, ale jejímu zástupci. Podle stěžovatelky se jedná o úkon, který musí učinit účastník řízení osobně. Doručení jejímu zástupci tedy nemohlo zapříčinit počátek běhu lhůty k jeho úhradě.

V daném případě se Nejvyšší správní soud nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti, především pak, zda je proti citovanému usnesení městského soudu ze dne 9. 2. 2011 kasační stížnost přípustná.

Nejvyšší správní soud v této souvislosti ve své dosavadní rozhodovací praxi dovodil, že „jak vyplývá především z § 57 odst. 1 s. ř. s., mezi náklady řízení spadají i soudní poplatky. Rozhodnutí o soudních poplatcích, v daném případě rozhodnutí o vrácení soudního poplatku, je tedy rozhodnutím o nákladech řízení. Protože rozhodnutí městského soudu má toliko jediný výrok - o vrácení poplatku - proti kterému směřuje kasační stížnost, je tato stížnost podle § 104 odst. 2 s. ř. s. nepřípustná.“ (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2007, č. j. 8 As 25/2006 - 144, všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). Na této skutečnosti přitom nic nemění ani nesprávné poučení městského soudu o tom, že proti jeho rozhodnutí je kasační stížnost přípustná, neboť nesprávné poučení její přípustnost nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, č. j. 3 Ads 37/2004 - 36, publikované pod č. 737/2006 Sb. NSS).

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Pouze na okraj Nejvyšší správní soud k argumentaci obsažené v kasační stížnosti doplňuje, že rozhodnutí krajského (zde městského) soudu ve správním soudnictví nabývá právní moci jeho doručením účastníkovi řízení (resp. jeho zástupci) a že podání kasační stížnosti nemá ze zákona odkladný účinek. Ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, by tedy bylo možno v posuzované věci uplatnit v případě, kdy by stěžovatelka uhradila soudní poplatek do 24. 11. 2010, tedy do dne, kdy bylo usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku doručeno jejímu zástupci. Příslušný formulář s vylepenými kolkovými známkami však stěžovatelka předala k poštovní přepravě až dne 2. 12. 2010 a městskému soudu byl doručen dne 6. 12. 2010. Dále v této souvislosti Nejvyšší správní soud poukazuje na nález pléna Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/07, podle kterého je postup soudu, který výzvu k zaplacení soudního poplatku ze správní žaloby nezaslal stěžovateli, ale pouze stěžovatelovu advokátovi, v souladu s pravidly pro doručování, jak byla nastavena v § 42 s. ř. s. ve spojení s § 49 odst. 1 o. s. ř.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle nové úpravy vtělené do § 10 odst. 3 poslední věta a § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že žalobkyni bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, a to k rukám jejího zástupce, Mgr. Luďka Voigta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu