6 Ads 105/2006Usnesení NSS ze dne 10.10.2006

6 Ads 105/2006 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. F., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, č. j. 22 Cad 60/2006 - 12,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně byla odmítnuta žaloba proti nespecifikovanému rozhodnutí žalované o částečný invalidní důchod; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně, které mu bylo doručeno dne 11. 7. 2006, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána na poštu k přepravě 12. 7. 2006 a doručena krajskému soudu 13. 7. 2006.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2006, č. j. 22 Cad 60/2006 - 16, byl stěžovatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého zástupce doplnil údaj o tom, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu je napadá a uvedl důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 7. 2006, ve stanovené lhůtě, a ani později, však stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval.

č. j. 6 Ads 105/2006 - 20

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu