5 Azs 86/2005Usnesení NSS ze dne 20.01.2006

5 Azs 86/2005 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: B. F. O., zast. Mgr. Marcelou Valtrovou, advokátkou se sídlem v Černošicích, Školní 1238, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2004, č. j. 30 Az 439/2003 - 29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne ze dne 21. 11. 2003, č. j. OAM - 4557/VL-20-P13-2002 nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 17. 12. 2003 žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, kterou tento zamítl rozsudkem ze dne 17. 12. 2004, č. j. 30 Az 439/2003 - 29.

Výše uvedený rozsudek napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) kasační stížností, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem předložena dne 17. 3. 2005 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 28. 12. 2005 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu stejného dne 2. 1. 2006 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

č. j. 5 Azs 86/2005 - 58

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. ledna 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu