5 Azs 71/2014 - 29Usnesení NSS ze dne 29.05.2014

5 Azs 71/2014 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: T. T. T. H., zast. Mgr. Štěpánem Svátkem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Pankráci 820/45, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2014, č. j. 5 A 14/2014 - 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností brojila proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2014, č. j. 5 A 14/2014 - 25, kterým tento soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítl žalobu, v níž se žalobkyně domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného a žádala, aby soud uložil žalovanému povinnost rozhodnout o její žádosti o povolení k trvalému pobytu ze dne 17. 10. 2012.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatelka tuto povinnost současně s podáním své kasační stížnosti nesplnila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 5. 5. 2014, č. j. 5 Azs 71/2014 - 14, vyzval ke splnění uvedené povinnosti. Stěžovatelce byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta 10 dnů od doručení tohoto usnesení s tím, že byla poučena o následcích jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě.

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovatelce (jejímu zástupci) řádně doručeno 9. 5. 2014. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 19. 5. 2014. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud řízení dle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu