5 Azs 301/2016 - 12Usnesení NSS ze dne 24.01.2017

5 Azs 301/2016 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: O. O., zastoupena Ing. Mgr. Miroslavem Šperkou, LL.M., advokátem se sídlem Jurečkova 643/20, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 10. 2016, č. j. 60 Az 23/2016 - 47,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 2. 12. 2016 prostřednictvím Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) blanketní kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2016, č. j. OAM-449/ZA-ZA11-VL13-2016. Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl, že se stěžovatelce neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění.

Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a konečně také údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Kasační stížnost postrádala argumentaci (tj. konkrétní skutková či právní tvrzení), z níž by bylo zřejmé, co konkrétně stěžovatelka rozsudku krajského soudu vytýká. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 13. 12. 2016, č. j. 5 Azs 301/2016 - 9, které bylo právnímu zástupci stěžovatelky doručeno dne 19. 12. 2016, stěžovatelku v souladu s § 37 odst. 5, § 120 a § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatelka byla současně poučena o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna a nebude tak možné v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Stěžovatelka tak ovšem neučinila a lhůta stanovená pro doplnění kasační stížnosti marně uplynula dne 19. 1. 2017.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka kasační stížnost nedoplnila, nezbylo, než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterých žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla - li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2017

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu