5 Azs 26/2009 - 54Usnesení NSS ze dne 11.06.2009

5 Azs 26/2009 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: M. A., zastoupený opatrovníkem SOZE, se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2008, č. j. 56 Az 75/2008 - 31,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl u Krajského soudu v Brně žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2008, č. j. OAM-294/LE-PA03-2008, kterým byla žalobcova žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 28. 11. 2008 zamítl a zároveň žalobce poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a sdělil mu též, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem.

Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádal krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud ovšem zjistil, že žalobce opustil Pobytové středisko v Zastávce u Brna, a proto požádal Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu stěžovatele. Cizinecká policie v reakci na tuto žádost uvedla, že současné místo žalobcova pobytu není známo (viz přípis Policie ČR ze dne 13. 2. 2009). Krajský soud následně ustanovil usnesením ze dne 18. 2. 2009 stěžovateli opatrovníka.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (stěžovatele). Krajský soud učinil veškeré možné kroky ke zjištění pobytu stěžovatele, nicméně i přesto zůstal pobyt stěžovatele neznámý. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z uvedeného zákonného důvodu zastavil.

č. j. 5 Azs 26/2009 - 55

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu