5 Azs 255/2005Usnesení NSS ze dne 27.02.2006

5 Azs 255/2005 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci žalobce: V. O., zastoupený Mgr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem v Praze, Pod Pekárnami 157/9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2005, č. j. 28 Az 125/2004 – 22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne ze dne 19. 7. 2004, č. j. OAM - 6637/VL-07-K01-2003 nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 18. 8. 2004 žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, kterou tento zamítl rozsudkem ze dne ze dne 28. 1. 2005. Výše uvedený rozsudek napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížností, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla Krajským soudem v Hradci Králové předložena dne 8. 9. 2005 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 18. 1. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 1. 2006 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 5 Azs 255/2005 - 63

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu