5 Azs 127/2020 - 42Usnesení NSS ze dne 25.09.2020

5 Azs 127/2020 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: M. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 2020, č. j. 60 Az 29/2019 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 4. 2019, č. j. OAM-58/LE-BA02-HA08-2019, byla opakovaná žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a řízení ve věci mezinárodní ochrany bylo dle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno.

[2] Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Plzni, který ji rozsudkem ze dne 28. 2. 2020, č. j. 60 Az 29/2019 - 38, zamítl.

[3] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) poté podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost, v níž mimo jiné navrhl ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele k doložení jeho majetkových a výdělkových poměrů a spolu s výzvou zaslal stěžovateli k vyplnění příslušný formulář.

[5] Stěžovatel však na výzvu nijak nereagoval a rozhodné skutečnosti nedoložil, Nejvyšší správní soud proto jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl usnesením ze dne 10. 8. 2020, č. j. 5 Azs 127/2020 – 38, jímž současně vyzval stěžovatele dle § 105 odst. 2 s. ř. s., aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Jelikož stěžovatel již v kasační stížnosti uvedl, že není seznámen s českým právním řádem, nebylo třeba jej vyzývat, aby případně namísto zastoupení advokátem doložil ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. příslušné vysokoškolské právnické vzdělání. Současně soud poučil stěžovatele, že nebude-li uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě odstraněn, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[6] Uvedená výzva byla doručována na adresu, kterou stěžovatel uvedl v záhlaví kasační stížnosti. S ohledem na to, že stěžovatel nebyl při doručování výzvy zastižen, byla tato písemnost dne 13. 8. 2020 uložena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb, a vzhledem k tomu, že si stěžovatel v desetidenní úložné době zásilku nevyzvedl, byla následně dne 27. 8. 2020 vhozena do poštovní schránky stěžovatele. Dle § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. došlo k doručení předmětné zásilky uplynutím desetidenní lhůty, jejíž konec by připadal na neděli 23. 8. 2020, posledním dnem uvedené lhůty tedy bylo v souladu s § 40 odst. 3 s. ř. s. pondělí dne 24. 8. 2020. Stěžovatel na výzvu nikterak nereagoval.

[7] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[8] Patnáctidenní lhůta pro doložení zastoupení advokátem stěžovateli marně uplynula dne 8. 9. 2020. Jelikož nedošlo ani přes výzvu soudu k odstranění uvedeného nedostatku podmínky řízení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. a pro tento nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 105 odst. 2 a § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2020

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu