5 As 144/2015 - 12Usnesení NSS ze dne 31.07.2015

5 As 144/2015 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobců: a) Mgr. J. O., b) M. O., zast. JUDr. Ondřejem Tošnerem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Slavíkova 1568/23, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem v Praze, Zborovská 11, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2015, č. j. 46 A 56/2013 – 46,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2015, č. j. 46 A 56/2013 – 46, se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalovaný (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2015, č. j. 46 A 56/2013 – 46, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2013, č. j. 138940/2012/KUSK, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobců proti rozhodnutí Městského úřadu Velvary, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 23. 4. 2012, č. j. 1540/12/VÝST, sp.zn. 2336/11/výst/B, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Dne 30. 7. 2015 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu zpět. V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2015

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu