5 As 115/2013 - 25Usnesení NSS ze dne 12.02.2014

5 As 115/2013 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Mgr. I. N., zast. Mgr. Liborem Valentou, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 18, 603 00, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2013, č. j. 30 A 110/2012 - 76,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 11. 2012, č. j. JMK 158776/2010, sp. zn. S-JMK 158776/2010/OD/Fő, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí odboru dopravně-správních činností Magistrátu města Brna ze dne 18. 10. 2010, č. j. ODSČ-128/B-09; tímto rozhodnutím Magistrátu města Brna byly jako nedůvodné zamítnuty námitky stěžovatele proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů a záznam celkového počtu 12 bodů provedený ke dni 17. 3. 2009 byl potvrzen.

Stěžovatel podal dne 31. 12. 2013 proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Současně s jejím podáním však neuhradil soudní poplatek. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 6. 1. 2014, č. j. 5 Afs 115/2013 - 13, vyzval, aby ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci stěžovatele doručena ve čtvrtek dne 23. 1. 2014. Poslední den lhůty tak připadá na čtvrtek 30. 1. 2014, kdy také lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula. Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. února 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu