5 As 11/2013 - 15Usnesení NSS ze dne 31.05.2013

5 As 11/2013 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobkyně: G. M. H., zastoupená JUDr. Hanou Zawislakovou, advokátkou se sídlem Opava, Veleslavínova 371/19, proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, se sídlem Opava, Krnovská 68, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2013, č. j. 22 A 143/2011 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů advokátky JUDr. Hany Zawislakové se určuje částkou 4114 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 22. 2. 2013 u Nejvyššího správního soudu včasnou kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) ze dne 1. 2. 2013, č. j. 22 A 143/2011 - 41, kterým bylo rozhodnuto o odejmutí osvobození od soudních poplatků ve věci správní žaloby stěžovatelky vedené u krajského soudu pod sp. zn. 22 A 143/2011.

V mezidobí následně krajský soud usnesením ze dne 7. 3. 2013, č. j. 22 A 143/2011 - 48 rozhodl o odmítnutí žaloby stěžovatelky s odůvodněním, že stěžovatelka nikterak nereagovala na výzvu soudu k odstranění vad svého podání ze dne 1. 2. 2013 a ve stanovené lhůtě neodstranila soudem vytýkané vady správní žaloby.

Vzhledem k posledně uvedenému rozhodnutí, rozhodování o kasační stížnosti stěžovatelky proti rozhodnutí napadenému kasační stížností, projednávané v tomto řízení, ztratilo jakýkoliv smysl. Ať už by rozhodnutí o této kasační stížnosti dopadlo jakkoli, nezměnilo by to nic na rozhodnutí ve „věci hlavní“ vedené před krajským soudem, které bylo ze shora uvedených důvodů pravomocně skončeno, přičemž proti tomuto rozhodnutí nebyla ani stěžovatelkou podána kasační stížnost. Toto rozhodnutí již tak nelze změnit za pomoci žádného opravného prostředku upraveného zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Chybí zde tedy jedna z podmínek řízení - důvod a zájem na právní ochraně. Zájem na právní ochraně není dán tehdy, je-li zřejmé, že soudní řízení v dané věci nemůže mít objektivně žádný užitek (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2003, č. j. 6 Ads 42/2003 - 79, jakož i ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 Ans 10/2008 - 142, rozhodnutí zdejšího soudu jsou dostupná na internetové adrese www.nssoud.cz). Pokud je tedy podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým se stěžovatelce odnímá osvobození od soudních poplatků, a správní žaloba projednávaná krajským soudem je následně odmítnuta z důvodu neodstranění vad podání, pozbývá stěžovatelka v dosud probíhajícím řízení zájem na právní ochraně a nastává neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který nelze v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu pokračovat a tuto kasační stížnost je třeba odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž v případě odmítnutí návrhu nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

I když byla ustanovená zástupkyně stěžovatelky JUDr. Hana Zawislaková, advokátka, výrokem II. napadeného rozhodnutí (nenapadeným kasační stížnosti) zproštěna povinnosti zastupovat stěžovatelku v souzené věci, rozhodl zdejší soud o přiznání odměny této advokátce, a to z následujících důvodů. Kasační stížnost stěžovatelky byla podána advokátkou z důvodu, že se této nepodařilo se spojit se stěžovatelkou ohledně dalšího postupu ve věci, a to ačkoliv má soud za prokázané, že se o to aktivně několikrát pokoušela. Pokud následně za účelem ochrany zájmů stěžovatelky podala kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, spatřuje zdejší soud v tomto počínání naplnění § 20 odst. 6 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi podle odstavců 1 až 5 nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Citované ustanovení lze analogicky aplikovat i na projednávanou věc. Krajským soudem ustanovená advokátka byla napadeným usnesením zproštěna povinnosti zastupovat stěžovatelku, právní mocí tohoto usnesení proto vztah právního zastoupení mezi stěžovatelkou a ustanovenou advokátkou zanikl. Po dobu následujících 15 dnů však byla ustanovená advokátka povinna (a tudíž i oprávněna) činit veškeré neodkladné úkony tak, aby stěžovatelka neutrpěla újmu na svých právech nebo oprávněných zájmech. Kasační stížnost musí být podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout (srov. § 106 odst. 2 s. ř. s.). Podání kasační stížnosti proti usnesení o odejmutí osvobození od soudních poplatků je přitom nutné považovat za neodkladný úkon ve smyslu § 20 odst. 6 zákona o advokacii. Kasační stížnost, kterou jménem stěžovatelky podala advokátka, tudíž byla podána osobou k tomu oprávněnou a této osobě proto taktéž náleží odměna za poskytnutí právní služby.

Ustanovené zástupkyni stěžovatelky proto z výše uvedených důvodů soud přiznal odměnu za jeden úkon právní služby ve výši 3100 Kč podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a dále jeden režijní paušál ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Protože je ustanovená zástupkyně plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Částka daně z přidané hodnoty vypočtená dle § 37 odst. 1 a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 714 Kč. Ustanovené zástupkyni se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 4114 Kč. Uvedená částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení stěžovatelky nese podle § 35 odst. 8 s. ř. s. stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu