5 Afs 291/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

5 Afs 291/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: Mgr. Bc. David Vandrovec, se sídlem 4D Center - Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10, insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Hulváky, Ostrava, zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem Karlovo nám. 671/24, Praha 1, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2020, č. j. 15 Af 10/2018 – 55,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4000 Kč.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností ze dne 9. 9. 2020 domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Dne 21. 12. 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, kterým bere kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Poplatek ve výši 4000 Kč bude stěžovateli vrácen na číslo účtu, které uvedl stěžovatel ve svém podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu