5 Afs 168/2016 - 16Usnesení NSS ze dne 12.09.2016

5 Afs 168/2016 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Rock Oil plus, s.r.o., se sídlem Říčanská 1984/5, Praha 10, zastoupený JUDr. Martou Černou, advokátkou, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2016, č. j. 8 Af 3/2012 - 35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2016, č. j. 8 Af 3/2012 - 35, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci sevrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupkyně JUDr. Marty Černé, advokátky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 25. 5. 2016, č. j. 8 Af 4/2012 - 35, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2011, č. j. 904/65961/2011, jímž bylo rozhodnuto tak, že se žádost zamítá a daň se nepromíjí.

Dne 2. 9. 2016 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku městského soudu v celém rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem, a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen ,,s. ř. s.“)]. Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh (kasační stížnost) zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč) ve výši 4000 Kč, a to k rukám jeho zástupkyně JUDr. Marty Černé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2016

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu