5 Afs 124/2013 - 30Usnesení NSS ze dne 28.02.2014

5 Afs 124/2013 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: SV Stěžírky s.r.o., se sídlem v Novém Městě nad Metují, Náchodská 2106, IČ 28781759, zastoupeného JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, adresa pro doručování Resslova 1253/17a, Hradec Králové, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem v Brně, Masarykova 427/31, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 11. 2013, č. j. 15 Af 435/2012 - 57,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr. Milana Jelínka, advokáta AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 27. 11. 2013, č. j. 15 Af 435/2012 - 57, zamítl žalobu proti rozhodnutí původního žalovaného Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 15. 10. 2012, č. j. 11253/12-1200-506919. Uvedeným rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutím Finančního úřadu v Děčíně (dále též „správce daně“) ze dne 28. 3. 2012, č. j. 80180/12/178913507710, ze dne 12. 4. 2012, č. j. 104360/12/178913507710, ze dne 14. 5. 2012, č. j. 126135/12/178913507710 a ze dne 17. 7. 2012, č. j. 151787/12/178913507710, kterými správce daně podle ustanovení § 237 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, rozhodl o stížnostech žalobce na postup plátce daně, a to společnosti ČEZ Distribuce, a.s. při výběru odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle ustanovení § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.

Žalobce, nyní stěžovatel, podal proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost, kterou blíže neodůvodnil. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 17. 12. 2013, č. j. 5 Afs 124/2013 - 4, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost podanou dne 11. 12. 2013 o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a současně, aby uvedl, co navrhuje (petit). Důvody, pro které stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadl, včetně petitu, doručil stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 2. 2014. Následně však podáním ze dne 24. 2. 2014 vzal stěžovatel svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Stěžovatel současně se zpětvzetím podané kasační stížnosti požádal také o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud o vrácení soudního poplatku rozhodl dle ustanovení § 10 odst. 3 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude vrácen zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tj. ve výši 4000 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr. Milana Jelínka, advokáta AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. února 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu