5 Afs 111/2014 - 19Usnesení NSS ze dne 30.07.2014

5 Afs 111/2014 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Sea Clean M.B., s. r. o., se sídlem Vyšehradská 2, Praha 2, zastoupený JUDr. Martinem Köhlerem, advokátem se sídlem 1. máje 535/50, Liberec, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 28. 5. 2014, č. j. 59 Af 15/2013 - 59,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 23. 6. 2014 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 28. 5. 2014, č. j. 59 Af 15/2013 – 59. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2013, č. j. 10212/13/5000-14305-706986.

Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 7. 7. 2014, č. j. 5 Afs 111/2014 - 10, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 7. 2014, č. j. 5 Afs 111/2014 - 10, bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 17. 7. 2014. Lhůta deseti dnů pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula stěžovateli dne 28. 7. 2014. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradil.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. července 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu