4 Azs 52/2006Usnesení NSS ze dne 20.07.2006

4 Azs 52/2006 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: B. N., zast. JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Bolzanova 1, PSČ: 115 03, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, PSČ: 170 34, poštovní přihrádka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2005, č. j. 63 Az 226/2004 – 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 7. 12. 2005, č. j. 63 Az 226/2004 – 26, zamítl žalobu žalobce podanou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 12. 2004‚ č. j. OAM-3414/VL-07-12-2004, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaného byla žádost žalobce o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Krajský soud dospěl v odůvodnění rozsudku k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost a požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle ustanovení § 107 s. ř. s. Uvedl, že se krajský soud nevypořádal s argumentací stěžovatele obsaženou v žalobě a své rozhodnutí opřel jen o obecně konstatovanou situaci v Alžírsku. Namítal, že faktická situace v Alžírsku není natolik příznivá, aby tamní právní nástroje, na které jej krajský soud odkázal, mohly mít účinek. Stěžovatel tvrdil, že byl vystaven pronásledování ze strany příznivců islámu, kteří údajně využívají všech možností, jak eliminovat odlišné názory a ideje ostatních spoluobčanů. Stěžovatel je tak podle svého prohlášení bezprostředně ohrožen na životě. Krajský soud ani žalovaný podle stěžovatele nezpochybnily jeho tvrzení ohledně jeho politických aktivit a nevyvodily správný závěr, že nedostatečná ochrana ze strany státních orgánů Alžírska byla důvodem jeho odchodu z vlasti. Žalovaný se rovněž

č. j. 4 Azs 52/2006 - 48

nedostatečně vypořádal s překážkou vycestování, což krajský soud nedostatečně přezkoumal. Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dne 21. 2. 2006 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podáním ze dne 28. 6. 2006, které bylo u Nejvyššího správního soudu podáno téhož dne, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu a navrhl, aby soud řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle ustanovení § 108 odst. 2 s. ř. s. byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu