4 Azs 308/2004Usnesení NSS ze dne 19.01.2005

4 Azs 308/2004 - 78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy vprávní věci žalobkyň: a) H. M., b) nezl. I. M., zast. matkou, žalobkyní H. M. jako zákonnou zástupkyní, obě zast. Mgr. Pavlem Bobkem, advokátem, se sídlem v Praze 6 – Dejvicích, Muchova 9/223, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, Praha 7, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2003, č. j. 47 Az 556/2003 – 34,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna zástupci žalobkyň Mgr. Pavlu Bobkovi, advokátu v Praze 6, Muchova 9/223, se stanoví ve výši 1075 Kč a bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 4. 4. 2003, č. j. OAM-9606/VL-20-K01-2001, nevyhověl žádosti žalobkyň a rozhodl tak, že se jim azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu) neuděluje. Současně rozhodl, že se na cizinky nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí první žalobkyní jménem svým i své nezletilé dcery I. M., Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 12. 2003, č. j. 47 Az 556/2003 – 34 zamítl, neboť žalobkyní uplatněné námitky proti rozhodnutí žalovaného neshledal důvodnými.

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též jen „stěžovatelky“) domáhaly zrušení rozsudku uvedeného soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení a současně žádaly o nařízení veřejného soudního projednání věci a o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, jakož i osvobození od soudních poplatků. Požádala též o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 3. 2004, č. j. 47 Az 556/2003 – 51 ustanovil zástupcem žalobkyň pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Pavla Bobka, nyní se sídlem v Praze 6, Muchova 9/223.

Krajský soud v Praze předložil dne 9. 8. 2004 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Ten poučil účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž

o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců ani jiných osob nenamítli.

Podáním ze dne 14. 1. 2005, které bylo učiněno u Krajského soudu v Praze, vzala první žalobkyně H. M., podanou kasační stížnost jménem svým a své nezletilé dcery výslovně zpět. Projev vůle stěžovatelky byl zapsán do protokolu u uvedeného soudu, který, kromě pověřené pracovnice soudu (příjmením V.), podepsala též stěžovatelka H. M.

Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka i jménem své dcery mínila přezkumné soudní řízení ve věci udělení azylu ukončit, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.) za použití ustanovení § 120 s. ř. s. zastavil.

Za této procesní situace, kdy vzala první stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět v celém rozsahu, se Nejvyšší správní soud již nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Zástupci stěžovatelek, advokátu Mgr. Pavlu Bobkovi, který byl ustanoven Krajským soudem v Praze pro řízení o kasační stížnosti stěžovatelek, náleží odměna ve výši 1075 Kč, a to za jeden úkon právní služby po 1000 Kč – převzetí a příprava zastoupení [§ 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb.], k němuž náleží náhrada hotových výdajů ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. 1. 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu