4 Azs 259/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 25.09.2020

4 Azs 259/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: V. P., zast. Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem, se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2019, č. j. OAM-270/ZA-ZA11-P15-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2020, č. j. 45 Az 27/2019 - 25,

takto:

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 7. 2020, č. j. 45 Az 27/2019 - 25, zamítl žalobu, v níž se žalobce domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jelikož opakovanou žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany posoudil jako nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona o azylu.

[2] Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas blanketní kasační stížnost, v níž požádal o přiznání odkladného účinku.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 4 Azs 259/2020 – 14, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost a aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení doplnil návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti o důvody, pro které přiznání odkladného účinku navrhuje. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele poučil, že nevyhoví-li výzvě k doplnění důvodů na přiznání odkladného účinku, soud návrh zamítne.

[4] Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno fikcí prostřednictvím datové schránky dne 2. 9. 2020. Lhůta jednoho týdne určená Nejvyšším správním soudem k doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tak počala běžet ve čtvrtek dne 3. 9. 2020 a uplynula ve středu dne 9. 9. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě a ani poté svůj návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nedoplnil.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel návrh na přiznání odkladného účinku nijak nezdůvodnil, nemohl se Nejvyšší správní soud ani zabývat tím, zda jsou splněny podmínky pro jeho přiznání podle § 73 odst. 2 s. ř. s. a tento návrh stěžovatele podle § 107 s. ř. s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. zamítl. Tím Nejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu