4 Azs 188/2005Usnesení NSS ze dne 16.09.2005

4 Azs 188/2005 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: W. Q., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2004, č. j. 48 Az 174/2004 – 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 10. 2004, č. j. 48 Az 174/2004 – 20 zamítl žalobu žalobce podanou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2004, č. j. OAM-10937/VL-20-HA08-2001, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o azylu) a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. V odůvodnění rozsudku dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji ve smyslu § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, v níž uvedl pouze to, že žádá, aby Nejvyšší správní soud rozhodnutí Krajského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání. Současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 10. 5. 2005 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. V předkládací zprávě Krajský soud v Praze uvedl, že žalobce byl vyzván usnesením ze dne 31. 1. 2005 k tomu, aby odstranil vady kasační stížnosti (nedostatek povinného zastoupení stěžovatele a výzva k doplnění kasační stížnosti). Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 2. 2005. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil.

Dne 14. 9. 2005 zaslal Krajský soud v Praze Nejvyššímu správnímu soudu protokol ze dne 13. 9. 2005 sp. zn. 48 Az 174/2004. Z tohoto protokolu bylo zjištěno, že dne 13. 9. 2005 se dostavil stěžovatel ke Krajskému soudu v Praze a prohlásil, že kasační stížnost, podanou dne 29. 12. 2004 proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2004, kterým mu byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení azylu, jímž mu nebyl udělen azyl, bere zpět. Uvedený protokol stěžovatel vlastnoručně podepsal.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhoval svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. (s. ř. s.) ve znění pozdějších předpisů za použití § 120 téhož zákona řízení zastavil.

Za této procesní situace, kdy stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu, se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku a nedostatky náležitostí kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. září 2005

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu