4 Azs 177/2006Usnesení NSS ze dne 01.11.2006

4 Azs 177/2006 - 92

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: A. S. O., zast. Mgr. Janem Lipavským, advokátem, AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 6. 2006, č. j. 28 Az 103/2005 - 60,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci stěžovatele, Mgr. Janu Lipavskému, advokátu, s e přiznává odměna za zastupování ve výši 2558,50 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30-ti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 7. 7. 2006 u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 6. 6. 2006, č. j. 28 Az 103/2005 - 60, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2005, č. j. OAM-1743/VL-20-04-2005, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j. 28 Az 103/2005 - 76, ze dne 20. 7. 2006, stěžovateli ustanovil zástupcem pro řízení Mgr. Jana Lipavského, advokáta, AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19. Prostřednictvím tohoto zástupce byla kasační stížnost dále doplněna podáním ze dne 24. 7. 2006.

Krajský soud v Hradci Králové dne 16. 8. 2006 předložil kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

č. j. 4 Azs 177/2006 - 93

V podání ze dne 17. 10. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 10. 2006, stěžovatel uvedl, že bere tímto zpět svou kasační stížnost ze dne 4. 7. 2006 proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 28 Az 103/2005. Prosí o vydání usnesení o zastavení řízení v nejbližším možném termínu. Prosí, aby toto usnesení nebo jeho opis byl zaslán také na jeho adresu – P. 21, P. 4.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatele, Mgr. Jan Lipavský, byl ustanoven soudem, platí odměnu za zastupování a hotové výdaje stát (§ 35 odst. 7 v návaznosti na § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci náleží v souladu s ust. § 11 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) cit. vyhlášky, odměna za dva úkony právní služby ve výši po 1000 Kč a dále podle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky za dva úkony právní služby ve výši po 75 Kč. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Částka daně, vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., činí 408,50 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 2558,50 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu