4 Azs 102/2018 - 39Usnesení NSS ze dne 04.07.2018

4 Azs 102/2018 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Simony Hájkové v právní věci žalobců: a) O. K., b) nezl. Y. K., c) nezl. D. K., všichni zast. Mgr. Gabrielou Kopuletou, advokátkou, se sídlem Havlíčkova 11, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2017, č. j. OAM-936/ZA-ZA-11-ZA18-2016, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) až c) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2018, č. j. 1 Az 54/2017 – 32,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobců Mgr. Gabriele Kopuleté, advokátce, se sídlem Havlíčkova 11, Praha 1 se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v částce 15.480 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobců nese stát.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností brojí žalobci (dále též „stěžovatelé“) proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž zamítl žalobu žalobců proti citovanému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto tak, že se žalobcům neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

[2] Nejvyšší správní soud pro úplnost konstatuje, že žalobci podali žaloby proti uvedenému rozhodnutí žalovaného jednotlivě. Městský soud usnesením č. j. 1 Azs 54/2017 – 29, věci o těchto žalobách spojil ke společnému řízení, neboť směřovaly proti témuž rozhodnutí žalovaného.

[3] Proti tomuto rozsudku krajského soudu brojili žalobci kasační stížností ze dne 28. 3. 2018, v níž navrhli jeho zrušení a vrácení věci městskému soudu k dalšímu řízení. Stěžovatelé kasační stížnost doplnili podáním ze dne 10. 6. 2018 učiněným prostřednictvím Mgr. Gabriely Kopuleté, advokátky, která jim byl ustanovena usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 5. 2018, č. j. 4 Azs 102/2018 – 27.

[4] Nejvyšší správní soud dospěl po předběžném posouzení splnění zákonných náležitostí kasační stížnosti stěžovatelů k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[5] Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. Toto ustanovení je přitom podle § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně aplikovat i na řízení o kasační stížnosti.

[6] Ustanovení § 106 odst. 2 věty první s. ř. s. stanoví, že kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Podle poslední věty téhož ustanovení zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s., kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

[7] Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s., lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 věty první s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[8] Z obsahu spisu městského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížností napadený rozsudek byl stěžovatelům doručen prostřednictvím jejich zástupce Mgr. Ing. Vlastimila Mlčocha, advokáta, který žalobce zastupoval v řízení před krajským soudem. Tento rozsudek byl do datové schránky tohoto advokáta doručen dne 1. 3. 2018. Napadený rozsudek obsahuje řádné poučení o opravných prostředcích včetně lhůty k podání kasační stížnosti, neboť se v něm mj. uvádí, že „proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.“

[9] Napadený rozsudek městského soudu tedy byl stěžovatelům doručen ve čtvrtek dne 1. 3. 2018. Zákonná lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti proto počala běžet dne 2. 3. 2018 a uplynula ve čtvrtek 15. 3. 2018. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti by tedy bylo třeba, aby kasační stížnost byla stěžovateli nejpozději dne 15. 3. 2018 předána soudu nebo tomuto zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obálky, v níž byla kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu zaslána, však vyplývá, že kasační stížnost byla podána na poště až dne 28. 3. 2018. Nezbývá tak než konstatovat, že kasační stížnost byla podána opožděně. Opožděnost kasační stížnosti je ostatně zřejmá již z data jejího sepsání – 28. 3. 2018.

[10] Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost stěžovatelů byla ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s. podána opožděně, přičemž zmeškání lhůty nelze podle poslední věty téhož ustanovení prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost výrokem I. odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[11] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[12] Odměna zástupkyni stěžovatelů Mgr. Gabriele Kopuleté, advokátce, která jim byla k jejich žádosti ustanovena pro řízení o kasační stížnosti výše již zmíněným usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 5. 2018, č. j. 4 Azs 102/2018 – 27, byla stanovena za dva úkony právní služby, tj. převzetí a příprava zastoupení a písemné podání soudu ve věci samé (doplnění kasační stížnosti ze dne 10. 6. 2018) podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (dále jen „advokátní tarif“). Za výše uvedené úkony tak náleží zástupkyni stěžovatelů odměna ve výši 3.100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu. Jelikož advokátka zastupuje tři stěžovatele, náleží ji podle § 12 odst. 4 advokátního tarifu za každou takto zastupovanou osobu odměna snížená o 20 %, tedy v částce 2.480 Kč. Zástupkyni stěžovatelů proto náleží za každý úkon částka 2.480 Kč x 3 (počet stěžovatelů), tj. 7.440 Kč a dále režijní paušál výši 2 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy 15.480 Kč. Zástupkyně stěžovatelů soudu nesdělila, že je plátkyní daně z přidané hodnoty, a proto se její odměna o částku odpovídající této dani nezvyšuje. Zástupkyni stěžovatelů tak bude vyplacena částka ve výši 15.480 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně dne 4. července 2018

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu