4 As 9/2021 - 10Usnesení NSS ze dne 01.02.2021

4 As 9/2021 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, o žalobách proti usnesením žalovaného ze dne 3. 9. 2020, č. j. 7 As 254/2020 - 9, ze dne 8. 9. 2020, č. j. 2 As 307/2020 - 9, ze dne 3. 9. 2020, č. j. 7 As 268/2020 - 9, ze dne 10. 9. 2020, č. j. 9 As 217/2020 - 9, ze dne 14. 9. 2020, č. j. 5 As 294/2020 - 10, ze dne 10. 9. 2020, č. j. 7 As 277/2020 - 10, ze dne 9. 9. 2020, č. j. 2 As 306/2020 - 9, ze dne 10. 9. 2020, č. j. 4 As 289/2020 - 16, ze dne 10. 9. 2020, č. j. 5 As 241/2020 - 54, a ze dne 17. 9. 2020, č. j. 9 As 227/2020 - 9, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2020, č. j. 29 A 186/2020 - 7, č. j. 29 A 188/2020 - 6, č. j. 29 A 189/2020 - 6, č. j. 29 A 190/2020 - 6, č. j. 29 A 192/2020 - 6, č. j. 29 A 193/2020 - 6, č. j. 29 A 195/2020 - 6, č. j. 29 A 196/2020 - 6, č. j. 29 A 197/2020 - 6, a č. j. 29 A 199/2020 - 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení ze dne 22. 12. 2020, č. j. 29 A 186/2020 - 7, č. j. 29 A 188/2020 - 6, č. j. 29 A 189/2020 - 6, č. j. 29 A 190/2020 - 6, č. j. 29 A 192/2020 - 6, č. j. 29 A 193/2020 - 6, č. j. 29 A 195/2020 - 6, č. j. 29 A 196/2020 - 6, č. j. 29 A 197/2020 - 6, a č. j. 29 A 199/2020 - 6, kterým Krajský soud v Brně odmítl žalobu proti v záhlaví specifikovaným usnesením žalovaného.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

[3] Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. února 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu