4 As 68/2017 - 21Usnesení NSS ze dne 27.04.2017

4 As 68/2017 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Pavlíny Vrkočové v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2017, č. j. 6 A 1/2017 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 2. 2017, č. j. 6 A 1/2017 - 8, odmítl podání žalobce, které postrádalo podpis a vymezení žalobních bodů, jelikož žalobce ve lhůtě stanovené soudem svoje podání o tyto náležitosti nedoplnil.

[2] Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl usnesení městského soudu kasační stížností, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena prostřednictvím e-mailu bez ověřeného elektronického podpisu dne 31. 3. 2017. Tuto kasační stížnost však do tří dnů nepotvrdil ve formě podle § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.), a Nejvyšší správní soud k ní proto nepřihlížel. Stěžovatel kasační stížnost ve formě předpokládané § 37 odst. 2 s. ř. s. následně osobně doručil městskému soudu dne 3. 4. 2017, který ji společně se spisem předložil Nejvyššímu správnímu soudu.

[3] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[4] Protože při doručování napadeného usnesení městského soudu nebyl stěžovatel na adrese uvedené v žalobě (i v kasační stížnosti) zastižen, byla zásilka dne 24. 2. 2017 uložena u provozovatele poštovních služeb [§ 49 odst. 3 zákona č. 99/1963, Sb., občanského soudního řádu (o. s. ř.), ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.] a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl (§ 49 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pondělí 6. 3. 2017. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán vhodil dne 7. 3. 2017 písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (doručenka na č. l. 9 spisu městského soudu).

[5] Dnem, který určil počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo tudíž pondělí 6. 3. 2017. Posledním dnem této lhůty bylo proto pondělí 20. 3. 2017. Kasační stížnost však byla stěžovatelem podána na podatelně městského soudu až v pondělí 3. 4. 2017, tedy po uplynutí lhůty.

[6] S poukazem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2017

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu