4 As 48/2013 - 26Usnesení NSS ze dne 24.04.2013

4 As 48/2013 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, občanské sdružení, se sídlem U Luhu 222/23, Brno, zast. Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou, se sídlem Údolní 567/33, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2013, č. j. 5 Ca 98/2009 – 51,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně Mgr. Sandry Podskalské, advokátky, se sídlem Údolní 567/33, Brno.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 5. 2009, č. j. MV-7385-8/ODK-2009, byl potvrzen postup povinného subjektu – Jihomoravského kraje při vyřizování žádosti žalobce o poskytnutí informace, vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 165783/2008 OKP. Předmětem řízení u správního orgánu prvního stupně byla žádost žalobce o informace ze dne 30. 12. 2008, týkající se korespondence ve věci smlouvy k R52/A5-II.

[2] Proti rozhodnutí žalovaného se žalobce bránil žalobou ze dne 15. 7. 2009, ve které navrhl, aby Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a současně žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků.

[3] Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 7. 2009, č. j. 5 Ca 98/2009 – 28, žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal.

[4] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 2. 2013, č. j. 5 Ca 98/2009 – 51, žalobu zamítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[5] Proti rozsudku městského soudu se žalobce (dále též „stěžovatel“) bránil kasační stížností ze dne 11. 3. 2013, ve které navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek, jakož i rozhodnutí žalovaného, věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a současně mu uložil povinnost nahradit stěžovateli náklady řízení, popř. aby napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

[6] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 3. 2013, č. j. 4 As 48/2013 – 11, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky 19 Sazebníku poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o soudních poplatcích“) činí 5000 Kč.

[7] Podáním ze dne 26. 3. 2013 stěžovatel výzvě v usnesení ze dne 13. 3. 2013 vyhověl a uhradil soudní poplatek v plné výši vylepením kolků na tiskopis soudem k výzvě připojený, který následně podepsal a vrátil soudu.

[8] Dříve než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, bylo mu dne 22. 4. 2013 prostřednictvím e-mailu, opatřeného elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, doručeno podání stěžovatele z téhož dne, kterým soudu sdělil, že nehodlá v řízení pokračovat a bere svoji kasační stížnost ze dne 11. 3. 2013 zpět.

[9] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. před středníkem soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[10] Jelikož právní úkon stěžovatele, kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, jako projev vůle směřující ke vzniku, změně či zániku jeho subjektivních práv a povinností, které právní norma s takovým projevem spojuje, zde zastavení řízení o kasační stížnosti, splňuje veškeré právem požadované formální i obsahové náležitosti, a toto podání, jímž stěžovatel disponuje řízením, bylo soudu doručeno v zákonem požadované formě ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2013, č. j. 5 Ca 98/2009 – 51, v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. výrokem I. zastavil.

[11] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

[12] Podle § 10 odst. 3 věta první zákona o soudních poplatcích „soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“ Podle odst. 5 téhož ustanovení „v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“

[13] Vzhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, který je splatný podáním kasační stížnosti, ve výši 5000 Kč, a řízení bylo zastaveno předtím, než bylo vydáno rozhodnutí o věci samé, rozhodl soud výrokem III. tak, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tedy ve výši 4000 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci usnesení k rukám zástupkyně stěžovatele Mgr. Sandry Podskalské, advokátky.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu