4 As 296/2020 - 17Usnesení NSS ze dne 11.09.2020

4 As 296/2020 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, proti usnesení žalovaného ze dne 26. 5. 2020, č. j. 65 A 54/2020 - 9, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 8. 2020, č. j. 25 A 178/2020 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) ze dne 20. 8. 2020, č. j. 25 A 178/2020 - 11 (dále jen „napadené usnesení“). Krajský soud napadeným usnesením odmítl žalobu podanou stěžovatelem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatel se domáhá zrušení napadeného usnesení krajského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

[2] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu vydané v soudním řízení (zde usnesení Krajského soudu v Ostravě, které stěžovatel napadl „žalobou“ ve správním soudnictví) není rozhodnutím správního orgánu v oblasti veřejné správy, a proto nemůže být přezkoumáváno ve správním soudnictví.

[3] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu