4 As 274/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 27.08.2020

4 As 274/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: J. K., zast. Mgr. Daliborem Lípou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 856/2, Karlovy Vary, proti žalovanému: 1) Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, se sídlem Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou, 2) Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, 3) Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, proti nečinnosti žalovaných, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2020, č. j. 31 A 116/2020 - 38,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Daliborovi Lípovi, advokátovi, se sídlem Jugoslávská 856/2, Karlovy Vary, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti ve výši celkem 3.400 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Brně shora označeným usnesením přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků, ustanovil žalobci zástupce pro řízení o žalobě a dále žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení soudu sdělil, zda trvá na označení žalovaných a na tom, že se svou žalobou domáhá ochrany proti nečinnosti správního orgánu.

[2] Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel”) kasační stížnost. Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel ji vzal zpět podáním ze dne 26. 8. 2020, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu správnímu soudu.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto usnesením v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení bylo za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

[5] Odměna zástupci stěžovatele Mgr. Daliborovi Lípovi, advokátovi, který byl stěžovateli ustanoven výše nadepsaným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2020, č. j. 31 A 116/2020 - 38, byla stanovena za jeden úkon právní služby, tj. zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 26. 8. 2020, podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Zástupci stěžovatele tak náleží odměna 3.100 Kč [§ 7 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu], a náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Zástupce stěžovatele nedoložil, že je plátcem DPH. Zástupci stěžovatele tak bude vyplacena částka ve výši 3.400 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení stěžovatele nese stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu