4 As 168/2013 - 39Rozsudek NSS ze dne 30.04.2014

4As168/2013-39

ČESKÁREPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM
REPUBLIKY

NejvyíššsprávnísoudrozhodlvsenátěsloženémzpředsedkyněJUDr.DagmarNygrínovéasoudcůJUDr.JiříhoPallyaMgr.AlešeRoztočilavprávnívěcižalobce:Ministerstvovnitra,sesídlemNadŠtolou936/3,Praha7,adresaprodoručování:právníodbor,náměstíHrdinů1634/3,poštovníschránka155/P,Praha4,protižalovanému:Úřadproochranuosobníchúdajů,sesídlemPplk.Sochora27,Praha7,vřízeníokasačnístížnostižalovanéhoprotirozsudkuMěstskéhosouduvPrazezedne10.9.2013,č.j.10A30/2010-67,

takto:

I.Kasačnístížnostsezamítá.II.Žádnýzúčastníkůřízenínemáprávonanáhradunákladůřízení.

Poučení:Protitomutorozsudkunejsouopravnéprostředkypřípustné.

VBrnědne30.dubna2014

JUD.rDagmarNygrínováv.r.
předsedkyněsenátuZaáprsvnostvyhotovení:MichaelaŠafaříkáov~

Vyvěšenodne:30.dubna2014fSvěšenodne:14.května2014