4 As 164/2014 - 29Usnesení NSS ze dne 22.10.2014

4 As 164/2014 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: A. M., proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 14. 7. 2014, č. j. 59 A 51/2014 - 15,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 14. 7. 2014, č. j. 59 A 51/2014 - 15, odmítl žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 29. 11. 2013, sp. zn. OÚPSŘ 357/2013-330-rozh., jímž žalovaný zamítl odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Chrastava, odbor výstavby a územní správy, ze dne 6. 9. 2013, sp. zn. Výst. 1959/2013/GB, č. j. OVUS/2689/GB.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) včas kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 8. 2014, č. j. 4 As 164/2014 - 5, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení. Zároveň ji poučil, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno a rovněž o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 9. 2014, č. j. 4 As 164/2014 - 24, nepřiznal stěžovatelce osvobození od soudního poplatku a její návrh na ustanovení zástupce zamítl podle § 36 odst. 3 věty první až třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Nejvyšší správní soud uvedeným usnesením dále stěžovatelku vyzval k úhradě soudního poplatku ve lhůtě sedmi dnů a k doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě čtrnácti dnů od jeho doručení.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta sedmi dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovatelce k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 25. 9. 2014, č. j. 4 As 164/2014 - 24, doručeném stěžovatelce dne 6. 10. 2014, uplynula dne 13. 10. 2014. Stěžovatelka však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu