4 Ads 90/2013 - 28Usnesení NSS ze dne 23.01.2014

4 Ads 90/2013 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Dagmar Nygrínové, v právní věci žalobce: ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice, zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ostrava, se sídlem Zelená 3158/34a, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2013, č. j. 78 Ad 15/2011 - 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 27. 9. 2013 napadl žalobce rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) ze dne 26. 8. 2013, čj. 78Ad 15/2011-25, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 10. 2011, čj. 48091/020-9014-10.10.11-2640/178/RO/SA. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti výměru Okresní správy sociálního zabezpečení, kterým byla žalobci uložena povinnost uhradit dlužné pojistné ve výši 3,834.834 Kč (snížené o přeplatek ve výši 917 Kč) a penále ve výši 1,003.988 Kč.

Vzhledem k tomu, že současně s podáním kasační stížnosti žalobce neuhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 12. 2013, čj. 4 Ads 90/2013 – 23, aby soudní poplatek zaplatil. Ke splnění poplatkové povinnosti stanovil tento soud žalobci lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení. Žalobce by zároveň poučen, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Usnesení bylo doručeno do datové schránky žalobcova zástupce dne 6. 1. 2014.

Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení uplynula již dne 13. 1. 2014.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Žalobce byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Navzdory tomu nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2014

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu