4 Ads 112/2009 - 25Usnesení NSS ze dne 13.08.2009

4 Ads 112/2009 – 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: Š. H., zast. JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou, se sídlem Přívozská 10, Ostrava – Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2008, č. j. 18 Cad 190/2008 – 4,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce JUDr. Aleně Lasotové, advokátce, se odměna za zastupování nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) učinil u Krajského soudu v Ostravě podání, jež nazval „obnova řízení“. Uvedl v něm, že žalovaná neuznala při rozhodování o žádosti o úpravu důchodu, že stěžovatel odpracoval v I. kategorii 22 let, ale v této kategorii započetla jen 17 let. Stěžovatel dále konstatoval, že o této věci již probíhalo soudní řízení u Krajského soudu v Ostravě, jež bylo ukončeno rozsudkem ze dne 12. 9. 2005, č. j. 17 Cad 29/2005 – 31. Advokát stěžovatele následně zmeškal lhůtu k doplnění kasační stížnosti proti tomuto rozsudku. Stěžovatel se obrátil na Úřad vlády, od nějž obdržel doporučení obnovit v této věci znovu celé řízení. Proto žalobce opětovně předložil svou žalobu a trval na jejím „znovuprojednání“. Zároveň stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 21. 10. 2008, č. j. 18 Cad 190/2008 – 4, Krajský soud v Ostravě návrh žalobce odmítl a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. V odůvodnění soud uvedl, že podle § 114 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí. V posuzovaném případě však jde o věc důchodového pojištění, a proto návrh na obnovu řízení přípustný není. K zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů se soud vyjádřil tak, že s ohledem na zjevně bezúspěšný návrh není naplněna podmínka potřebnosti ochrany práv žadatele.

Proti tomuto usnesení stěžovatel podal kasační stížnost, v níž konstatoval, že usnesením krajského soudu byl zkrácen na svých právech a že s ním nesouhlasí. Usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení a řízení je postiženo procesními vadami, které měly za následek nesprávné a nespravedlivé rozhodnutí ve věci. Stěžovatel nesouhlasí ani se zamítnutím žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud nereagoval na to, že řízení o úpravě jeho starobního důchodu bylo zmanipulované a zmatečné. Krajský soud jednal podjatě, nespravedlivě a se záměrem stěžovatele poškodit. Proto stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Dále navrhuje ustanovení zástupce z řad advokátu pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 8. 12. 2008, č. j. 18 Cad 190/2008 – 13, ustanovil stěžovateli zástupkyní advokátku JUDr. Alenu Lasotovou a stěžovatele (jeho ustanovenou zástupkyni) vyzval, aby kasační stížnost do jednoho měsíce od doručení jmenovaného usnesení doplnil tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je kasační stížnost podávána. Krajský soud zároveň stěžovatele poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, může být kasační stížnost odmítnuta. Podle údajů na doručence bylo toto usnesení doručeno zástupkyni stěžovatele dne 15. 12. 2008. V určené lhůtě, ani později však stěžovatel (jeho zástupkyně) na výzvu k doplnění kasační stížnosti nijak nereagoval, a to přesto, že Krajský soud v Ostravě nad rámec svých povinností doplnění kasační stížnosti na ustanovené zástupkyni svým přípisem ze dne 23. 4. 2009 urgoval. Následně předložil Krajský soud v Ostravě věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Žalovaná se k obsahu kasační stížnosti nevyjádřila.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že za situace, kdy nebylo reagováno na výzvu Krajského soudu v Ostravě k doplnění kasační stížnosti a kasační stížnost nadále nesplňuje náležitosti předepsané v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s., nezbývá než ji odmítnout.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Z výše uvedeného plyne, že kasační stížnost zůstává neurčitá a nekonkrétní. V textu kasační stížnosti stěžovatel nevznáší žádné konkrétní výhrady vůči usnesení krajského soudu. Z textu kasační stížnosti tak není poznatelné, v čem stěžovatel spatřuje nezákonnost či nesprávnost napadeného usnesení krajského soudu, resp. jaká pochybení krajskému soudu vytýká.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 – 40, publ. pod č. 6/2003 Sb. NSS).

Tak tomu je i v posuzované věci. Stěžovatel neuvádí nic konkrétního proti postupu či usnesení krajského soudu, neuvádí, jakých pochybení se soud dopustil (ať již ve smyslu vad řízení, či v právním závěru). Stěžovatelovy výtky se pohybují toliko v rovině obecné (obecná a blíže – tj. zejména konkrétními skutkovými okolnostmi – nezdůvodněná konstatování o nezákonnosti, nespravedlnosti, zmanipulovanosti, zmatečnosti a podjatosti).

Takto formulovanou kasační stížnost považuje Nejvyšší správní soud za nedostačující ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s. se zřetelem k § 103 odst. 1 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel (jeho zástupkyně) byl řádně vyzván k odstranění vytýkaných vad kasační stížnosti a byl současně poučen o následcích nerespektování této výzvy. Vytýkané vady stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani později neodstranil. Vzhledem k tomu, že potřebné údaje nebyly stěžovatelem doplněny, nebyly splněny podmínky § 106 odst. 1 s. ř. s. pro projednání kasační stížnosti.

Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnout, neboť nebyla ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat.

Obiter dictum zdejší soud uvádí, že i kdyby byla kasační stížnost bezvadná, musel by se ztotožnit se závěrem Krajského soudu v Ostravě, že stěžovatelem podaný návrh na obnovu řízení není přípustný, neboť není v souladu s výše citovaným § 114 odst. 1 s. ř. s. Důvod pro odmítnutí by byl dán i tehdy, kdyby podání stěžovatele nebylo vyloženo jako návrh na obnovu řízení, ale jako žaloba proti rozhodnutí žalované o žádosti o úpravu starobního důchodu ze dne 6. 1. 2005, č. X. Taková žaloba by musela být odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., jako opožděně podaná.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Ustanovené zástupkyni Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování nepřiznal, neboť z obsahu spisu není patrný žádný úkon právní služby ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Za úkon právní služby nelze považovat pouhé studium soudního spisu, jež ustanovená advokátka učinila dne 7. 5. 2009. Ostatně zástupkyně ani žádnou odměnu nenárokovala, ač byla k jejímu vyčíslení Nejvyšším správním soudem vyzvána (přípisem ze dne 22. 7. 2009).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu