3 Azs 402/2005Usnesení NSS ze dne 11.10.2006

3 Azs 402/2005 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a Mgr. Daniely Zemanové, v právní věci žalobce: T. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2005, č. j. 61 Az 230/2004 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě výše označeným rozsudkem zamítl žalobu podanou stěžovatelem proti rozhodnutí žalovaného o neudělení azylu. Písemné vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 29. 9. 2005.

Stěžovatel byl v závěru rozsudku poučen o možnosti podat proti němu kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu.

Stěžovatel tohoto práva využil a dne 10. 10. 2005 podal kasační stížnost osobně u Městského soudu v Praze. Kasační stížnost byla u tohoto soudu zaevidována jako podání neurčitého obsahu, tj. v rejstříku Nc, a předložena soudci k vyřízení. Dne 13. 10. 2005 soudce uvedeného soudu ověřil, že se jedná o kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě a vydal pokyn, aby byla zaslána tomuto soudu. Kasační stížnost byla Městským soudem v Praze podána k poštovní přepravě dne 17. 10. 2005, Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 18. 10. 2005.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 106 odst. 2 s. ř. s.

č. j. 3 Azs 402/2005 - 41

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. O tomto byl stěžovatel krajským soudem řádně poučen. Poučení napadeného rozsudku je v souladu s ustanovením § 106 odst. 4 s. ř. s., dle něhož se kasační stížnost podává k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. zde Krajského soudu v Ostravě. Dle téhož ustanovení je lhůta pro podání kasační stížnosti též zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek (neplatí o lhůtách stanovených podle hodin). Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovateli do vlastních rukou doručen dne 29. 9. 2005, což byl čtvrtek. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti dle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. skončila ve čtvrtek dne 13. 10. 2005. Uvedený den, čtvrtek, se svým označením shoduje s označením dne, který určuje její počátek, jímž je den doručení napadeného rozsudku stěžovateli. Ve stanovené lhůtě podal stěžovatel kasační stížnost, avšak nesprávně (vzdor správnému poučení Krajského soudu v Ostravě) ji adresoval a odeslal Městskému soudu v Praze. Ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. však výslovně předepisuje, že kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, a že lhůta je zachována též jen tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. U naposledy uvedeného soudu ani u Krajského soudu v Ostravě, stěžovatel kasační stížnost nepodal a podal ji u Městského soudu v Praze. Ten ji správně postoupil soudu příslušnému, jímž je Krajský soud v Ostravě. Kasační stížnost podaná sice ve lhůtě, ale u nepříslušného soudu je kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ve lhůtě stanovené pro podání kasační stížnosti tuto odešle soudu, který napadené rozhodnutí vydal, či Nejvyššímu správnímu soudu (shodně judikoval Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 18. 12. 2003, č. j. 4 Azs 39/2003 - 37, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 101/2004). Jen tehdy by byla lhůta k podání kasační stížnosti zachována. V opačném případě, tj. pokud nepříslušný soud tak učiní po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, nutno z citovaného ustanovení § 106 odst. 4 dovodit, že lhůta zachována není a jde tudíž o kasační stížnost opožděnou.

Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti byl čtvrtek 13. 10. 2005. V tento den byla kasační stížnost vyřizována nepříslušným Městským soudem v Praze, kam ji stěžovatel zaslal. Pokud by ještě tentýž den uvedený soud kasační stížnost odeslal Krajskému soudu v Ostravě, byla by lhůta k jejímu podání zachována. Městský soud v Praze však toto učinit nestihl a kasační stížnost odeslal až 17. 10. 2005, jak vyplývá ze spisu 3 Nc 1062/2005.

Nejvyšší správní soud pro úplnost podotýká, že Městskému soudu v Praze nelze vytýkat odeslání kasační stížnosti po lhůtě. Není povinností nepříslušného soudu sledovat lhůtu pro podání kasační stížnosti proti rozhodnutí jiného soudu. Běh této lhůty a rovněž řádné podání kasační stížnosti je povinností účastníka řízení, ten také nese důsledky svého opominutí, tj. podání kasační stížnosti k nepříslušnému soudu.

č. j. 3 Azs 402/2005 - 42

Kasační stížnost tak nebyla podána ve lhůtě stanovené § 106 odst. 1 s. ř. s. a Nejvyšší správní soud ji proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. odmítl jako opožděně podanou, aniž by se mohl zabývat její důvodností.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu (zde kasační stížnosti) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. října 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu