3 Azs 40/2021 - 27Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

3 Azs 40/2021 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složením z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: E. K., zastoupen JUDr. Milanem Milerem, advokátem se sídlem Praha, Na příkopě 859/22, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2021, č. j. 53 Az 6/2019 - 72,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 2. 2021 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Praze specifikovanému v záhlaví. Podáním ze dne 15. 3. 2021, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 3. 2021, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět.

[2] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, [n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.“ Podle § 47 písm. a) části věty před středníkem s. ř. s., za použití § 120 téhož zákona, [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět“.

[3] S ohledem na zpětvzetí návrhu – kasační stížnosti Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovanými ustanoveními soudního řádu správního řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž platí, že [ž]ádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.“

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 24. března 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu