3 Azs 319/2005Usnesení NSS ze dne 26.10.2005

3 Azs 319/2005 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně K. L., zastoupené JUDr. Pavlou Kubičovou, advokátkou se sídlem Generála Sochora 6176, Ostrava – Poruba, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2004, čj. OAM-1663/VL-07-17-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 Az 101/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 12. 2004, čj. 61 Az 101/2004 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného označeným v záhlaví tohoto usnesení byla zamítnuta žádost žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 12. 2004, čj. 61 Az 101/2004 - 31, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného. Ve včasné kasační stížnosti stěžovatelka uvedla, že ji podává z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., neboť soud posoudil věc v rozporu s platným právním řádem a dále shledala pochybení v řízení o udělení azylu; současně požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce pro toto řízení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2005, čj. 61 Az 101/2004 - 52, byla stěžovatelce ustanovena pro řízení o kasační stížnosti zástupkyní advokátka JUDr. Pavla Kubičová. Týmž usnesením byla tato stěžovatelka prostřednictvím této advokátky vyzvána k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení uvedla, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů je kasační stížnost podávána, s tím, že v případě neodstranění vad kasační stížnosti může být kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 4. 7. 2005, kasační stížnost však doplněna nebyla.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo podáno.

č. j. 3 Azs 319/2005 - 61

Nejvyšší správní soud nemohl kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podaná kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Pouhý obecný odkaz na § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. ani poukaz na vady řízení před správním orgánem neumožňují Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost věcně projednat, neboť v těchto odkazech nelze spatřovat důvody kasační stížnosti. Stěžovatelce byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyní advokátka, jejímž prostřednictvím byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedla, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů je kasační stížnost podávána. Usnesení obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. Kasační stížnost však nebyla doplněna.

Takovou kasační stížností se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu rozsudku soudu prvního stupně. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Pouhá citace ustanovení soudního řádu správního ani obecný odkaz na vady řízení nepředstavují důvody kasační stížnosti. Zastoupená stěžovatelka byla krajským soudem vyzvána k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věta s. ř. s. odmítl. Za této procesní situace se z důvodu nadbytečnosti již nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízen ío kasační stížnosti. Stěžovatelce byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Nejvyššímu správnímu soudu však do dne jeho rozhodnutí nebylo prokázáno, že v daném případě proběhla první porada s klientkou včetně převzetí a přípravy zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto o odměně advokátky za zastupování v řízení o této kasační stížnosti nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu