3 Azs 255/2005Usnesení NSS ze dne 04.01.2006

3 Azs 255/2005 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: D. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2005, č. j. 55 Az 116/2004 – 35,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2005 byla zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 22. 4. 2004 č. j. OAM-850/VL-10-ZA08-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu žalobci nebyl udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo vysloveno, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle ust. § 91 cit. zákona. Uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně byl doručen do vlastních rukou zástupkyně žalobce advokátky Mgr. Aleny Kružíkové dne 10. 5. 2005.

Kasační stížnost proti tomuto rozsudku podal žalobce osobně dne 2. 6. 2005 na podatelně Krajského soudu v Brně. V kasační stížnosti dovozoval existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nic konkrétního k věci však neuvedl. Žádal, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, byl napadený rozsudek doručen zástupkyni žalobce dne 10. 5. 2005, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak byl den 24. 5. 2005. Tato lhůta uběhla žalobci marně. Nejvyšší správní soud

č. j. 3 Azs 255/2005 - 52

proto jeho kasační stížnost podle ust. § 47 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 4. ledna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu