3 Azs 182/2006Usnesení NSS ze dne 20.12.2006

3 Azs 182/2006 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: V. I., zastoupeného JUDr. Lenkou Kulhavou, advokátkou se sídlem Slezská 19, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 2. 2006, č. j. 65 Az 151/2005 – 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 5. 2005, č.j. OAM-807/VL-07-08-2005. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 citovaného zákona. V kasační stížnosti žalobce navrhl, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušen a věc vrácena k tomuto soudu k dalšímu projednání. Důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 s. ř. s. žalobce neuvedl. Ve svém návrhu však žalobce požádal o přiznání odkladného účinku vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a o tlumočníka do ruského jazyka.

Podáním ze dne 8. 12. 2006 vzal žalobce svoji kasační stížnost včetně návrhu na přiznání odkladného účinku žádosti o ustanovení bezplatného právního zástupce i žádosti o tlumočníka do ruského jazyka zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 8. 12. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

č. j. 3 Azs 182/2006 - 54

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. prosince 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu