3 Azs 164/2005Usnesení NSS ze dne 03.08.2005

3 Azs 164/2005 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: R. E., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2004, č. j. 6 Az 18/2004 – 20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2004, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 1. 2004, č. j. OAM-1845/VL-07-P25-2001. Rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo vysloveno, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti žalobce bez bližšího upřesnění dovozoval existenci důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Žádal také o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti ex offo. Závěrem navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 2. 3. 2005 byla žádost žalobce o ustanovení advokáta zamítnuta a zároveň byl žalobce vyzván, aby do 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc, kterou zmocní některého z advokátů zapsaných v seznamu advokátů České advokátní komory k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo žalobci doručeno na adresu uvedenou v záhlaví a uloženo dne 7. 3. 2005. Zásilku si žalobce nevyzvedl, na výzvu soudu nereagoval ve stanovené lhůtě a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a proto je podmínkou řízení jeho povinné právní zastoupení ve smyslu výše citovaného ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. K odstranění uvedeného nedostatku podmínek řízení učinil Městský soud v Praze v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. výzvu, v níž uložil žalobci doložit do spisu plnou moc advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno v souladu s ust. § 46 odst. 6 o. s. ř. ve znění zákona č. 59/2005 Sb. Doručenka pak obsahuje všechny náležitosti podle ust. § 50 f) odst. 3 cit. zákona. Za den doručení se tak podle ust. § 50 c) odst. 4 cit. zákona považuje den 17. 3. 2005. Žalobce do spisu plnou moc advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti, nedoložil a svoji povahou odstranitelný nedostatek podmínek řízení se tak odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu