3 Azs 145/2006Usnesení NSS ze dne 29.11.2006

3 Azs 145/2006 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce K. J., zastoupeného JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem se sídlem Mansfeldova 792/3, Praha 98, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 9. 2003, čj. OAM-11742/VL-07-P13-2001, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Az 92/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2006, č. j. 46 Az 92/2005 - 32,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2006, č. j. 46 Az 92/2005 - 32, byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 9. 2003, čj. OAM-11742/VL-07-P13-2001. Tímto rozhodnutím nebyl žalobci (dále též „stěžovatel“) udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a současně na žalobce nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Praze podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. Zpětvzetím podaným osobně u Nejvyššího správního soudu dne 15. 11. 2006 vzal zástupce stěžovatele jménem stěžovatele kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svůj návrh na zahájení řízení o kasační stížnosti v plném rozsahu zpět do doby, než o něm soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

č. j. 3 Azs 145/2006 - 54

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu